De medezeggenschapsraad (vijf personeelsleden en vijf ouders) stellen zich luisterend en actief op naar ouders en personeelsleden. Dit alles met als doel de continuiteit en kwaliteit van het onderwijs op obs De Koempoelan te waarborgen.

De doelstelling van de medezeggenschapsraad (MR) luidt:

Wij oefenen medezeggenschap uit in het belang van alle kinderen en personeel van de openbare basisschool De Koempoelan.

De leden van de MR kunnen invloed uitoefenen op het reilen en zeilen van de school. Het is wettelijk geregeld dat bij (grote) veranderingen de MR advies- of zelfs instemmingsrecht heeft. In de afgelopen jaren is een aantal keer gebruik gemaakt van deze rechten, onder andere bij de benoeming van de huidige directie, de overgang van heterogene naar homogene groepen en het wijzigen van de tussen de middag opvang inclusief de schooltijden. Daarnaast vindt regelmatig overleg plaats met de directie ten einde goed op de hoogte te blijven van de gang van zaken.

De MR vergadert op regelmatige basis in de openbaarheid waarbij de gang van zaken
op de obs De Koempoelan wordt besproken. Tijdens deze gelegenheid bestaat ook de mogelijkheid voor ouders om deel te nemen aan de vergadering.
Samenstelling medezeggeschapsraad: 

De personeelsgeleding van de MR:

Marianne Veldhuisen
Liselot van Esch
Carina van den Berg

Judith Faas


E-mail:
mr@koempoelan.nl
De oudergeleding van de MR:
Lindsey Ruhl
Sandra van Tol
Lieke Adams
Steven Jonk

     

voorzitter:
Liselot van Esch

penningmeester:
Karin Wiersma (geen lid MR)


 

 
 
Powered by BasisOnline