Waarom kiezen voor De Koempoelan


De keuze voor een school is erg belangrijk. Uw kind brengt er immers een belangrijk deel van zijn of haar jeugd door. Kom daarom gerust eens langs voor een kennismaking. Dan kunnen wij bespreken wat voor u belangrijk is. Hier hebben we alvast een paar kenmerken van De Koempoelan op een rijtje gezet.


Ouders en school vormen samen een team
We werken vanuit de pedagogische driehoek ouder, kind en school. Deze driehoek is een voorwaarde voor de optimale ontwikkeling van leerlingen. Ouders worden betrokken bij de ontwikkeling van hun kind(eren). We werken daarom met ouderbetrokkenheid 3.0, dat wil zeggen dat we de informatie van ouders, kinderen en school verzamelen en op basis daarvan tot afstemming komen.


Gerichte scholing en aandacht
We bieden instructielessen aan op drie niveaus: verkorte instructie, basisinstructie en verlengde instructie. Op deze wijze streven we ernaar om zoveel mogelijk tegemoet te komen aan de individuele onderwijsbehoefte van iedere leerling. We maken daarbij gebruik van coöperatieve werkvormen, zodat leerlingen in de gelegenheid worden gesteld om met en van elkaar te leren.

Daarnaast werken we met doelenmuren om het leren en de groei inzichtelijk te maken en wordt er gebruik gemaakt van portfolio's. In een portfolio stellen de leerlingen zelf doelen, geven ze aan wat ze willen bereiken, wanneer de doelen bereikt zijn en wat/wie daarvoor nodig is. De leerkracht kan het onderwijs daardoor beter afstemmen, de leerling kan gerichter keuzes maken en de ouders kunnen ondersteuning bieden daar waar dat nodig is.

Wij werken regelmatig groepsdoorbroken o.a. met rekenen, spelling, begrijpend lezen en onderzoekend leren. Tijdens het onderzoekend leren stellen de leerlingen aan de hand van een thema onderzoeksvragen op en gaan hiermee aan de slag. De leerlingen ontwikkelen hierbij hun 21st century skills.

Het team werkt continu aan haar eigen professionaliteit opdat de leerlingen profiteren van zo goed mogelijk onderwijs. 


Beweging
We hebben een schoolplein waar de kleuters fijn en veilig kunnen spelen. Vanaf groep 3 kunnen de kinderen naast het schoolplein ook gebruik maken van het voetbalveld en het klimrek. Daarnaast krijgen de kleuters 1 keer in week gymnastiek van de vakdocent en dagelijks bewegingsonderwijs van de eigen leerkracht. Vanaf groep 3 krijgen de kinderen twee keer in de week gymnastiek van de vakdocent.  


De Vreedzame School
Op de Koempoelan werken wij vanuit de uitgangspunten van De Vreedzame School. De Vreedzame School is een compleet programma voor basisscholen om de sociale competenties en het democratisch burgerschap te bevorderen. Het beschouwt de klas en de school als een leefgemeenschap, waarin leerlingen zich gezien en gehoord voelen, een stem krijgen en waarin leerlingen leren om samen beslissingen te nemen en conflicten op te lossen. Iedereen (leerlingen, leerkrachten en ouders) voelt zich verantwoordelijk voor elkaar en voor de gemeenschap en staat open voor de verschillen tussen mensen.  
 
Een Vreedzame School wil:   
  • Leerlingen leren met conflicten om te gaan.   
  • Leerlingen meer verantwoordelijk maken, een stem geven, op eigen benen zetten.   
  • De klas en school tot een democratische gemeenschap maken, waarin iedereen zich betrokken en verantwoordelijk voelt.   

De lessen zijn hierbij niet meer dan een belangrijk hulpmiddel en bieden een kapstok om de inhoud aan te bieden. Veel belangrijker is de toepassing van het gedachtegoed van de methode 'De Vreedzame School' door de groepsleerkracht (en alle andere volwassenen in de school die met leerlingen te maken hebben) op elk moment in elke situatie! Willen we dat leerlingen hun conflicten op een constructieve manier oplossen, dan zullen we als leerkracht dat zelf ook moeten doen. Willen we dat leerlingen zich verantwoordelijk voelen, dan moeten we ze die verantwoordelijkheid wel geven! Kern van het programma zijn de lessen. De leraren geven elke week een les uit de lesmap, het hele jaar door. De lessen zijn een belangrijk hulpmiddel, maar van even groot belang is het gedrag en de overtuigingen van de leerkracht. Leerlingen uit de bovenbouw worden, in het kader van toenemende verantwoordelijkheid voor het schoolklimaat, opgeleid tot mediatoren. Zij zijn behulpzaam bij het oplossen van conflicten.  
 
Lees hier meer over De Vreedzame School 


Wilt u meer weten over ons onderwijsaanbod? Lees dan onze schoolgids.

 

Leerkrachten aan het woord

"Ook ik leer iedere dag!"