Ouderbetrokkenheid

Ouderbetrokkenheid 3.0

We werken op De Koempoelan vanuit de pedagogische driehoek ouder, kind en school. We vinden de rol van de ouders bij de ontwikkeling van kinderen heel belangrijk. Dit is mede een voorwaarde om gezamenlijk zorg te dragen voor de optimale ontwikkeling van een kind.

We spreken ook van ouderbetrokkenheid wanneer ouders ook andere leerlingen begeleiden in hun leerproces door bijvoorbeeld als leesouder samen met leerlingen te werken aan de leesontwikkeling. 

Kennismakingsgesprekken

We starten het schooljaar met een kennismakingsgesprek. Het doel van dit gesprek is naast kennismaken ook informatie uitwisselen en afstemmen, verwachtingen uitspreken en tot afspraken komen. Het gesprek kan bijvoorbeeld gaan over de leerdoelen van een kind, de zorg van de ouders en/of school en/of het afspreken van een aantal contactmomenten om de vinger aan de pols te houden. 

Voortgangsgesprekken (portfoliogesprekken)

Gedurende het schooljaar worden voortgangsgesprekken gevoerd. Deze gesprekken kunnen geïnitieerd worden door leerlingen zelf, de ouders en/of de leerkracht. Bij deze gesprekken staan de vorderingen van de leerling centraal. Het portfolio wordt door de leerling gepresenteerd. Aan de hand hiervan wordt de groei zichtbaar gemaakt. De leerling laat o.a. zien aan welke doelen hij/zij gewerkt heeft, wat hij/zij gedaan heeft om deze doelen te bereiken, wie daarbij geholpen hebben en toont 'bewijzen' in hoeverre deze doelen bereikt zijn. 

Ouderparticipatie

We hebben oudercommissies die zich bezighouden met de organisatie van het sinterklaasfeest, met de viering van kerst en de organisatie van buitenschoolse sportactiviteiten, zoals voetballen en schaken. 

Ook wanneer activiteiten buiten of op school plaatsvinden, hebben we geregeld ouders nodig die groepjes leerlingen heen en weer kunnen rijden en/of begeleiden. Veel van deze activiteiten zouden we niet kunnen organiseren zonder de welwillende hulp van ouders.

MR

De medezeggenschapsraad (MR) bestaat uit vier ouders en vier personeelsleden. De MR houdt ongeveer 6 bijeenkomsten per jaar, waarvan een deel besloten en een deel openbaar is. De agenda wordt door de MR zelf bepaald. Onderwerpen die aan bod kunnen komen zijn o.a. personeelsbeleid, het schoolgebouw, de begroting en het onderwijsproces. De MR heeft op bepaalde punten instemmingsrecht en op andere punten adviesrecht. 



    


 
 

Ouders aan het woord

"Kinderen worden steeds meer betrokken bij hun eigen leerproces!"