Meesterschap

Een leven lang leren!
Individuele professionalisering
Wij zijn een lerende school. De teamleden van De Koempoelan ontwikkelen zich individueel door bijvoorbeeld het volgen van cursussen (ook online), het lezen van vakliteratuur en/of collegiale consultatie waarbij je kennis en/of kunde kan delen met of halen bij een collega.
Binnen ons bestuur organiseren we eens in de twee jaar de Opspoor studieweek waarbij we een kijkje kunnen nemen in de keuken van onze collega scholen. Zo leren we ook binnen onze organisatie met en van elkaar.  

Teamtrainingen
Daarnaast ontwikkelen we onszelf ook op teamniveau door bijvoorbeeld trainingen op studiedagen te volgen. We hebben 7 studiedagen per jaar die we effectief aanwenden om onszelf verder te ontwikkelen. De onderwerpen die bij deze trainingen op de agenda komen, komen o.a. voort uit de bevindingen die we op schoolniveau constateren. Anderzijds komen de onderwerpen o.a. voort uit inzichten vanuit wetenschappelijk onderzoek waarvan we willen onderzoeken hoe we deze in ons onderwijs, in de dagelijkse praktijk kunnen vertalen. De belangrijkste vraag is altijd: wat betekent het voor de leerlingen? 

PLG
Op De Koempoelan werken we met PLG's (Professionele LeerGemeenschappen). Dat zijn leergemeenschappen bestaande uit 5-8 leerkrachten die een gemeenschappelijk doel nastreven en dat bereiken door samen te werken. Denk bijvoorbeeld aan ontwikkeling van doelenmuren en portfolioleren. De kracht van een PLG is dat 80% van de benodigde kennis al aanwezig is. Door het delen van kennis en gezamenlijk op onderzoek te gaan naar de ontbrekende kennis streven we ernaar dat de onderwijspraktijk verbeterd wordt. 

Lesson Study  
Bij Lesson Study bereiden twee of meer leerkrachten gezamenlijk een les voor aan de hand van een specifieke leervraag. De les wordt door één van de leerkrachten gegeven en de andere leerkracht(en) observeren het effect van de les op de leerlingen. Vervolgens wordt de les gezamenlijk geëvalueerd en bijgesteld. Daarna wordt de les door de andere leerkracht aan een andere groep aangeboden. Ook hier vindt na de observatie een evaluatie en bijstelling plaats. Op deze wijze scherpen we de leerkrachtvaardigheden aan en voorzien we erin dat de lessen beter aansluiten bij de onderwijsbehoefte van de leerlingen.

Leerlingen aan het woord

"Als je iets moeilijk vindt, dan word je geholpen."

"Als je in de problemen zit, dan kan je bij iedereen terecht."